“Foglalás” főmenü “Tudnivalók” almenüpont 2018-06-14T12:09:23+00:00

UTAZÁSI FELTÉTELEK

 1.   Az Utópia Utazási Iroda Bt.. (a továbbiakban Bt.) működési engedélyének száma U-001790..
  2.   A Bt. által szervezett, ill. közvetített utazásokra a Ptk. 6:245. §-a, valamint a 213/1996. (XII. 23.), és a 281/2008 (XI. 28.) kormányrendeletek rendelkezései az irányadóak.
  3.   Az utazás időtartamát és helyét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Bt. programajánlata és az utazási szerződés tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az áfát tartalmazza.
  4.   Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az utas megrendelte, a díjelőleget befizette, a Kft. a megrendelést elfogadta, és a felek aláírásukkal a szerződésben érvényesítették. Az utas a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a számára átadott jelen utazási feltételeket megismerte, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat teljes mértékben megkapta és azokat elfogadja.
  5.   Az utazási szolgáltatás díjelőlege a részvételi díj 40%-a, amelyet az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Abban az esetben, ha a Bt. külföldi közreműködővel kötött szerződése szigorúbb kötelezettséget ró a Bt.-re, abban az esetben a Bt. az utazás díjelőlegét a részvételi díj 40%-ánál magasabb összegben is meghatározhatja, igazodva a külföldi közreműködő díjához. Az utas a teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30 nappal külön értesítés nélkül köteles befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Bt. jogosult az utazási szerződéstől elállni és a szolgáltatást más részére értékesíteni, vagy az utas által megrendelt szolgáltatást lemondani.
  6.   A Bt. által megállapított részvételi díj a meghirdetett szolgáltatások ellenértéke, biztosítási díjat és útlemondási biztosítási díjat nem tartalmaz. Az utast a Bt. külön díjazás ellenében betegség, baleset, poggyászkár és útlemondás esetére is biztosítja. Az útlemondási szerződés díja az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza
  7.   A Bt. az utazás részvételi díját a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza forintárfolyamának megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas az értesítéstől számított 8 napon belül elállhat az utazási szerződéstől.
  8.   A Bt. autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződése alapján a fuvarozónak műszaki meghibásodás vagy saját hibás baleset esetén belföldön 6, külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn túl a Kft. köteles az utasnak a késésből származó igazolt kárt megtéríteni, mely a közlekedési költség összegéig terjedhet.
  9.   A Bt. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a legkisebb utaslétszám (25 fő) hiányában, illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor nem látható, az emberi életet, az egészséget, a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti. Ha az utazási szerződés a Bt. hibájából szűnik meg, az utas kérheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését és az utazási szerződés megkötésétől számítva a visszafizetés időpontjáig számított kamat megfizetését.
  10. Amennyiben az utazást vis maior, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, vagy lehetetlenné teszik, ezekért és a szolgáltatások elmaradásáért vagy részleges teljesítéséért a Bt. felelősséget nem vállal, de igyekszik mindent megtenni az utas érdekében, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.
  11. Az utas jogosult az utazásban való részvételi jogát 3. személyre átruházni, ha arról a Bt.-t azonnal írásban tájékoztatja. Az átruházást megelőző szerződéses kötelezettségekért és az átruházásból eredő igazolt többletköltségekért az utasok egyetemlegesen felelnek.
  12. Az utas a poggyászának őrizetéről az utazás során, valamint a szálláshelyen maga gondoskodik. Határokon, várakozóhelyeken, közlekedési eszközön stb. elveszett poggyászokért a Bt. felelősséget nem vállal.
  13. Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat betartani (pl. útlevél, vám- és devizaszabályok, vízum stb.). Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a Bt.-nél jelentkező igazolt kár az utast terheli, amelyet az utas a felmerüléstől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Bt. részére.
  14. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A Bt.-nek jogában áll ebben az esetben bánatpénzt kérni. A bánatpénz a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:
  – utazás előtt 60-45 napig a részvételi díj 10%-a,
  – utazás előtt 44-21 napig a részvételi díj 25%-a,
  – utazás előtt 20-14 napig a részvételi díj 50%-a,
  – utazás előtt 13-7 napig a részvételi díj 75%-a,
  – utazás előtt 6-0 napig a részvételi díj 100%-a.
  A belföldi szállásfoglalásra a fenti feltételek nem érvényesek. Ez esetben az adott szálloda lemondási feltételei az irányadóak. Amennyiben az utas saját hibájából (pl. érvénytelen, el nem készült útlevél) az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll a szerződéstől, a Bt.-nek jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. A szerződéstől való elállásnak tekintjük azt az esetet is, ha az Utas az utazáson nem jelenik meg.
  15. A Bt. a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti. A Bt. a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, de a részvételi díj összegének kétszeresét meghaladó rész tekintetében a Bt. felelősségét azzal korlátozza, hogy az ezt meghaladó károk vonatkozásában a Bt. kizárólag a ténylegesen, a Bt. tevékenységével összefüggésben felmerült, tételesen igazolt vagyoni károkat köteles megtéríteni.
  16. A Bt. által kiadott programban (tájékoztatóban) meghatározott fakultatív programokat kivétel nélkül a külföldi partnerirodák szervezik és bonyolítják. Ezekért a Bt. semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen probléma esetén azonnal, helyben kell intézkedni az idegenvezető által. A programok létszámfüggőek; változó minimumlétszám alatt nem indítják azokat.
  17. Az utas a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Bt. képviselőjével (idegenvezető, szállásadó, partneriroda), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó kárigényét a hazaérkezést követően legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban – levélben postai úton – köteles a Bt.-nél jelezni. A Bt. köteles a bejelentett kárigény indoklását megvizsgálni és álláspontjáról az utast 30 napon belül tájékoztatni.
  18. A Bt. nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.
  19. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az az utas, aki az utazás során és a szálláshelyen magatartásával (ittasság, hangoskodás stb.) zavarja a vele együtt utazókat, és többszöri figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, azonnal kizárható az utazásból az utas kártérítési igénye érvényesíthetősége nélkül.
  20. Az utas tudomásul veszi, hogy a buszos utazások során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utas számára kötelező. Amennyiben az utas nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, a Bt. az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.
  21. Az utas az utazási szerződés aláírásával elismeri, hogy a Bt. adatkezelési szabályzatát megismerte (http://utopiaut.hu/foglalas-tudnivalok/), valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során felvett személyes adatait az utazásszervező Utópia Utazási Iroda Bt.. kezelje, felhasználja, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailen) bármikor felkeresse, illetve azokon keresztül részére marketing célból közvetlen megkereséseket, hirdetéseket, hírleveleket, ajánlatokat továbbítson. Amennyiben az utas a továbbiakban a személyes adatainak kezeléséhez, illetve marketing küldemények továbbításához nem járul hozzá, úgy azt az alábbi e-mail címre küldött üzenettel letilthatja, illetve hozzájárulását visszavonhatja: info@utopiaut.hu
  22. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)
  Felügyeleti szervek: MKEH helyett BFKH:
  Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
  23. Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást:
  magán személyként, vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben, (utas)
  ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és javára veszi igénybe. (utas)
  ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és más javára veszi igénybe. (nem utas)
  24. Az általános utazási feltételeket utas jelentkezéskor elolvassa,, az azzal kapcsolatos tájékoztatást megkapja, mindezeket tudomásul veszi és tudomásulvételét az utazási szerződés aláírásával igazolja. Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, aláírásával utastársai képviseletében is nyilatkozik, ill. szerződést köt, melynek megfelelően köteles a jelen utazási feltételekről az általa képviselt utastársakat is tájékoztatni. Továbbá utas ezúton nyilatkozik, a szolgáltatást a fent leírtak alapján:
   utasként    nem utasként veszi igénybe (bejelölés szükséges). 
utas aláírása

Hódmezővásárhely, 2018. _____________________ hó, _______ nap